VIGDIS HOLEN

ARTIST STATEMENT

Kraft og spenning skapes ved å sammenføre og kontrastere ideer, materialer og farger. Bilder med motsetninger skaper balanse. Når jeg jobber visuelt foretrekker jeg å innta en kritisk posisjon og via motsetninger finne veien til det empatiske bildet. Det er meningsfylt for meg å integrere arbeid i hele livsløpet, og bidra til at det sterke og det forfinede føres sammen, det maskuline og det feminine, det praktiske og abstrakte, filosofi og funksjon. Kontraster tydeliggjør det varierte i tilværelsen. Jeg har en tendens til å omfavne selve det som frastøter meg i den hensikt å forstå det. Og jeg foretrekker å fokusere på sakens betydning heller enn å felle dommer på sviktende grunnlag. Ved å føre det komplementære sammen og la motsetninger møtes kan nytt skapes. I disse verkene kommuniserer tradisjonelle teknikker, nye innfallsvinkler og media for å skape ny mening. Den flerdimensjonale kvaliteten gjør at de kan eksistere i mange medier og språk samtidig. Svalbardprosjektet vil strekke seg utover utstillingene i Longyearbyen og utvikles til en global rundreise.

ARTIST STATEMENT

Energy and tension is created by comparing and contrasting ideas, materials and colors. Images of opposites create balance. When I work visually, I prefer to take a critical position and through contradictions find the way to the empathic image. I find it meaningful to integrate work throughout the entire life and bring together the strong and the delicate, the masculine and the feminine, the practical and the abstract, philosophy and function. Contrasts clarify the diverse existence. I tend to embrace the very thing that repels me in order to understand it. And I prefer to focus on the meaning of the matter rather than to judge on unsound basis. By bringing the complementary together and let opposites meet, new can be created. In these works traditional techniques, new approaches and media communicate to create new meaning. The multidimensional quality allows them to exist in many media and languages simultaneously. The Spitzbergen project will extend beyond the exhibitions in Longyearbyen and develop into a global tour.